REGULAMIN

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://laviebutik.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Jolanta Maksymiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arka Jolanta Maksymiak, ul. Kapicy 16 B, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP: 6431035360, REGON: 243315474, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.
 3. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: butik@lavie.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu +48 790 600 719
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jolanta Maksymiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arka Jolanta Maksymiak, ul.Kapicy 16 B, 41-106 Siemianowice Śląskie,
 5. NIP 6431035360, REGON 243315474, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 1 Definicje
Klient – podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Sklepu.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
Sprzedawca –  Jolanta maksymiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Arka Jolanta Maksymiak, ul. Kapicy 16 B, 41-106 Siemianowice Śl, NIP: 6431035360, REGON: 243315474, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.
Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: butik@lavie.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu +48 790 600 719
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Newsletter – należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Sklepie internetowym, na subskrybowanie którego Klient wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter”;
§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu
 1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez  odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku .
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768 .
 5. Nie jest dopuszczalne:
 • korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
 • dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
 • korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub  podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
 • umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz
 • korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.

 

 
§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży
 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości i rozmiaru. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Kontynuuj zakupy”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 6. Następnie, Klient składa zamówienie wybierając opcję „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.
 13. Dodanie Towaru do Przechowalni za pomocą opcji „Dodaj do przechowalni” nie stanowi dodania Towaru do Koszyka i nie umożliwia złożenia zamówienia.

 

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego
 1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Sklepu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Rejestracja” lub w zakładce „Logowanie” wraz z wybraniem opcji „Zarejestruj się”. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Klienta hasła.
 2. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

 

§ 5 Dostawa
 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Polski.
 2. W przypadku dostawy na terenie Polski, towary dostarczone są za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST. Akceptowalna jest również wysyłka za pobraniem. W przypadku dostawy poza granicę Polski, przebieg realizacji zamówienia odbywa się indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 4. Towary dostarczane są  w terminie od 1 do 3 dni roboczych w przypadku dostawy na terenie Polski. W przypadku dostawy poza granicę Polski, termin dostawy wynosi od 5 do 10 dni roboczych. Przez termin dostawy podany w dniach roboczych należy rozumieć wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w sklepie Sprzedawcy znajdującym się przy ul. Kapicy 16 B, 41-106 Siemianowice Śl.

 

§ 6 Ceny i Płatności
  1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
  2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
  3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
  4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
   • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
   • przelewem bankowym za pomocą systemu płatności Pay Pal, obsługiwanym przez spółkę PayPal (Europe) z siedzibą w Luksemburgu, przed dostawą.
   • w sklepie Sprzedawcy w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego.
   • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
  5.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu PayPal potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.
  7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4d., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia  od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od Umowy.
  8. Czekamy na opłacenie zamówienia 2 dni od jego złożenia.

 

 

ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Szanowni Klienci,
  • Zwroty i reklamacje prosimy odsyłać na adres:

   Butik La Vie
   ul. Kapicy 14d
   41-106 Siemianowice Śląskie
  • Prosimy o dołączenie uzupełnionego formularza zwrotu lub reklamacji z nr konta oraz paragonu.
  • Zwroty i reklamacje będą rozpatrywane do 14 dni.
  • Zwroty można zgłaszać do 14 dni od terminu otrzymania przesyłki
  • Możliwość zwrotu towaru zakupionego on-line w SHOWROOMIE LAVIE. Nie dotyczy to zakupów stacjonarnych.
  • Informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdą Państwo W dokumentach do pobrania poniżej.

  Kontakt z nami ws. zwrotów i reklamacji: +48 790 600 719 lub butik@laviebutik.pl w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Zapraszamy

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny,
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do
odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia
własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów
o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy,
aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Butik La Vie,
ul. Kapicy 16B, 41-106 Siemianowice Śląskie,butik@butiklavie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia towaru.
Koszta zwracane są niezwłocznie, a w każdym przypadku nie poniżej niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji.
WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności
do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia
rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy